410 Pizza Gorgonzola

Pizzateig (11), Tomaten, Gorgonzola (17)